بایگانی برچسب: s

برای یک فیلسوف

گاه برای یک فیلسوف فهمیده شدن، سخت‌تر از بد فهمیده شدن است. او می کوشد مرا به درستی درک کند، سعی دارد در جهات مشخصی به چاپلوسی بپردازد. می خواهد روش مرا کشف کند و از آن به عنوان روش خود استفاده کند.

عنوان کتاب: وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین یالوم

تا زمانی که زنده هستی زندگی کن

گزیده ای از کتاب “وقتی نیچه گریست” اثر اروین یالوم

تا زمانی که زنده هستی زندگی کن. اگر زندگی را در حد کمال درک کنی، وحشتِ مرگ از بین می‌رود. اگر کسی در زمانِ مناسب زندگی نکند، در زمان مناسب هم نمی‌میرد.

عنوان کتاب: وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین یالوم

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﺭﻭﺍﻥ

«ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ‌ﺍﻧﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ آن را ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽِ ﺣﻘﯿﻘﺖ‌ﺍﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﻗﻒِ ﭘﺮﺳﺶ‌ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
خیره شدن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭼﺸﻢِ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺁﺯﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ آنچه ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‌ﺍﯾﺪ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﯿﺪ. ﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺠﺎت‌بخش ﺑﺰﺭﮒ، ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺧﺼﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮊﺭﻑ‌ﺗﺮﯾﻦ ژرفاهایمان ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.»

• وقتی نیچه گریست ، اروین یالوم ، ترجمه‌ی سپیده حبیب

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن