بایگانی برچسب: s

انسان مدرن و پوچی

تله چن به نقل از بهنام خداپناه-انسان مدرن و پوچی:

چرا انسان مدرن بیشتر گرفتار پوچی میشود؟

مادام گفته میشود که انسان مدرن بیش از انسانِ گذشته درگیر مسئلۀ پوچی و بی معنایی زندگی است. مفروض من هم بر صحت این مدعاست. اما مسئلۀ اینجاست که چرا؟ چرا انسان مدرن، در قیاس با انسان سنتی، به مراتب بیشتر گرفتار افسردگی و پوچی میشود؟ انسان مدرن و پوچی ؟ ادامه خواندن انسان مدرن و پوچی