بایگانی برچسب: s

نادرشاه و پیرمرد جنگجو

هنگام نبرد، نادرشاه ، پیرمردى را می بیند که با موى سپید مانند شیر مى جنگید، پس از خاتمه نبرد، نادرشاه آن پیرمرد را به چادر خود فرا خواند. زمانى که او به چادر نادرشاه وارد شد، پس از اداى احترام و پاسخ دادن به چند پرسش نادرشاه متوجه شد این پیر جنگجو اهل اصفهان است، سپس از او پرسید: ادامه خواندن نادرشاه و پیرمرد جنگجو