بایگانی برچسب: s

تاملی در باب مرگ سقراط از دیدگاه حقوق عمومی

تله چن به نقل از احمد سلیمانی بابادی-مرگ سقراط از دیدگاه حقوق عمومی:

– مقدمه اول : شاید همه ما تا حدودی با نام سقراط شهید راه حکمت آشنا باشیم و حرکت نیکوی وی را در ورطه ی اندیشیدن و آشنا کردن بشر با نهاد گمشده ی خویش از جمله مباحثی باشد که در مورد سقراط شنیده ایم. ادامه خواندن تاملی در باب مرگ سقراط از دیدگاه حقوق عمومی