بایگانی برچسب: s

ملامت کردن بی فایده است

تنها راه عوض کردن دیگران این است که نخست خود ما عوض شویم. الگوهای خود را عوض کنید تا ببینید که آنها نیز متفاوت شده اند.

ملامت کردن بی فایده است. سرزنش فقط اقتدار ما را از بین می برد. اقتدار خود را حفظ کنید. بدون اقتدار نمی توانیم دگرگونی ایجاد کنیم. قربانی درمانده نمی تواند راه خروج را ببیند.

لوییز هی