بایگانی برچسب: s

تاج من خرسندی من است

خرسندی
نگارگری «رضایت نفس» اثر جری دین

تاج من بر سرم نیست
تاج من در قلب من جای دارد
که الماس و فیروزه آن را نیاراسته
و از دیده ها پنهان است
تاج من خرسندی من است
که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند.

شعر از ویلیام شکسپیر
ترجمه حسین الهی قمشه ای

برگرفته از کتاب «کیمیا»

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن