بایگانی برچسب: s

کلیسا و پادشاهی

یکی از کهن‌ترین متن‌ها در سنّت کلیسایی، نامه‌ی کلمنت به قرنتیان، این‌چنین آغاز می‌شود: «کلیسای خداوند پناهنده در رم به کلیسای خداوند پناهنده در قُرِنتُس.» در یونانی، paroikousa، که من آن را به «پناهنده» ترجمه می‌کنم، واژه‌ای با یک معنای بسیار دقیق است. این واژه به سکونت موقّت تبعیدی، مستعمره‌نشین و بیگانه اشاره می‌کند، در تقابل با اقامت کاملاً قانونی شهروند یک شهر، دولت، پادشاهی یا امپراتوری، که در یونانی با فعل katoikein بیان می‌شود. این فرمولی است که من برای آغاز سخنرانی‌ام خطاب به کلیسای خداوند، در پناهندگی یا تبعید، این‌جا در پایس برگزیده‌ام. ادامه خواندن کلیسا و پادشاهی