بایگانی برچسب: s

تنها بودن نقص نیست

تله چن به نقل از پونه مقیمی-تنها بودن نقص نیست:

ازدواج یک تصمیم است و باید به آن، تنها، به چشم یک تصمیم نگاه کرد، نه یک دستاورد و موفقیت. هر زمان که ما به تصمیمی بار معنایی موفقیت و شکست بدهیم خودمان را به سمت قضاوت و ارزش گذاری سوق میدهیم. جامعه ای که مملو از ارزش گذاری و نمره دهی باشد، آدمهایش را در حد همان نمره‌ها باارزش میبیند و مدام آنها را با برچسب‌هایی قضاوت میکند. اینکه مدرکش چیست، خانه‌اش کجاست، ماشینش چیست، ازدواج کرده است یا نه، همسرش کیست و چه موقعیتی دارد، فرزندی دارد یا نه. ادامه خواندن تنها بودن نقص نیست