بایگانی برچسب: s

گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید

گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید.
از این صد ضربه، نود و نه ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند.
اینکه درخت در طول نود و نه ضربه سر جایش است، دلیل بیهودگی آن ضربات نیست، دلیل دلسردی نیست، دلیل ناامیدی نیست. ادامه خواندن گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید