بایگانی برچسب: s

از قبل می دانستم که گرفتار غم غربت خواهم شد

ساعت یک شب رسیدم مقابل بیمارستان؛ وقت ملاقات نبود ولی وقتی بیمار مهم باشد حتما دلیلی برای ملاقات پیدا می شود. مقابل درب اصلی بیمارستان سرم را روی فرمان ماشین گذاشته بودم، کمی مضطرب بودم. ادامه خواندن از قبل می دانستم که گرفتار غم غربت خواهم شد